DODATKOWE LEKCJE PRZYDATNYCH UMIEJĘTNOŚCI

Bycie aktywnymi obywatelami oraz ludźmi spełnionymi osobiście i zawodowo to cele współczesnych młodych ludzi. Ich osiągnięciu sprzyja ćwiczenie tak zwanych kompetencji kluczowych. 1 sierpnia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ruszył mający to na celu projekt pod nazwą „Akademia Kompetencji”, który potrwa do 31 lipca 2019 roku. To ponad 631 tys. zł – unijnych pieniędzy przeznaczonych między innymi na realizację 15 kół naukowych, 40 projektów edukacyjnych i dziesięciu wycieczek oraz doposażenie Szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wsparcie innych działań Liceum

Inicjatorką i współautorką projektu „Akademia Kompetencji” jest Urszula Matusiak – dyrektor „Tańskiego”, która  dba o wysoki status Szkoły. Ostatnie osiągnięcia edukacyjne uczniów – między innymi najwyższy w 2017 roku w rankingu szkół ponadgimnazjalnych w regionie współczynnik zdawalności matury – świadczą o skuteczności i dobrym kierunku podejmowanych działań. Duży wpływ na jakość nauczania ma zaangażowanie nauczycieli w liczne projekty ogólnopolskie i międzynarodowe – aktualnie choćby „Eathink”, i „Całościowy Rozwój Szkoły II” oraz pionierskie działania – jak udział w pilotażowym programie MEN „Szkoła Ćwiczeń” czy w „Światowym Tygodniu Przestrzeni Kosmicznej” – wyróżniają Liceum.

„Akademia Kompetencji” to drugi projekt Szkoły finansowany z funduszy Unii Europejskiej („Przyszłość jest w liczbach”, realizowany był w latach 2013-2015). Nad tym, by i teraz wszystko przebiegało prawidłowo, czuwa koordynator Barbara Smolarek i opiekunowie – U. Matusiak, odpowiedzialna za monitorowanie, oraz Aleksandra Urbaniak, specjalista ds. administracji i Katarzyna Karczewska prowadząca księgowość projektu.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Celem projektu jest wspieranie rozwoju uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele „Tańskiego” przewidzieli więc prowadzenie zajęć zarówno związanych z wyrównywaniem braków i uzupełnianiem umiejętności i wiedzy, jak i rozwijaniem zainteresowań, w tym także – z przygotowaniem do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Projekt sfinansuje działania, które wyrównują szanse edukacyjne, jak choćby zakup biurka dostosowanego do potrzeb ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim. To prozaiczne, wydawałoby się, działanie ułatwia dostęp do edukacji dla uczniów ze SPE (Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi).

Wszystkie działania projektowe są nastawione na propagowanie właściwych postaw obywatelskich, a przede wszystkim – na ćwiczenie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Projekt realizuje motto Szkoły – „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

 

Osiem kompetencji, wiele zajęć

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Na dodatkowych lekcjach matematyki Zofia Churska, nauczyciel tego przedmiotu, przygotowuje uczniów do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Chętni rozwiązują zadania, powtarzając materiał z trzech lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej i wyrównując zaległości z niższych poziomów.

Dodatkowe godziny przewidziane są także na poszerzanie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych – fizyki, chemii, geografii i biologii. Fizyka z T. Asińskim i chemia z D. Widarską ma na celu przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym. Inaczej jest z geografią, która adresowana jest do powstałej w tym roku szkolnym grupy stewardes i pilotów. Przyszli pracownicy linii lotniczych wezmą udział w prowadzonych przez dyrektor U. Matusiak warsztatach wirtualnego zwiedzania świata przy pomocy mapy satelitarnej Google Earth. To pozwoli im przygotować się do pracy w różnych strefach czasowych, natomiast drugą grupę geografów K. Niewczas-Szczepaniak będzie przygotowywała do egzaminu maturalnego.

Naukę biologii w praktyce zaplanowała dr Anna Traut-Seliga. Nauczycielka będzie przekazywać informacje na temat różnorodnych zastosowań wiedzy zdobywanej podczas lekcji biologii, m.in. ochrony środowiska, profilaktyki chorób, zdrowego żywienia i roślin leczniczych zgodnie z hasłem: „Uczyć biologii to uczyć się życia”. Dr Traut-Seliga chce też pracować z uczniami zdolnymi i pomóc im w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, oraz egzaminu maturalnego, a w ramach projektu edukacyjnego założą  szkolny ogródek permakulturowy.

Kompetencje informatyczne

Tomasz Iwańczyk, nauczyciel matematyki i informatyki, prowadzi zajęcia z grafiki komputerowej 3D. Chętni nauczą się tworzenia animacji komputerowej i obiektów 3D. Zajęcia informatyczne prowadzone będą również na platformie Moodle, aby uczyć uczniów e-learningu.

Kompetencje językowe

Nauczyciele języków obcych także dodatkowo pracują z uczniami. Igor Pańkow, pomysłodawca i organizator Anglojęzycznego Festiwalu Humoru, realizuje autorski pomysł na to, jak w atrakcyjny dla ucznia sposób ćwiczyć mówienie w języku angielskim. Teresa Marat, nauczyciel języka niemieckiego, od lat organizująca wymianę polską-niemiecką z Sankt Goarshausen, chce pracować z młodzieżą uzdolnioną językowo, czyli przygotować uczniów do zdawanie matury ustnej i pisemnej z języka niemieckiego.

Świadomość i ekspresja kulturalna

Animacji życia kulturalnego LO im. Cz. Tańskiego mają służyć dodatkowe projekty edukacyjne dla młodzieży uzdolnionej artystycznie. Dużą rolę odegrać może społeczność lokalna, która chętnie współdziała z Liceum, np. w ubiegłym roku szkolnym przy projekcie związanym z obchodami „Roku Sienkiewicza” i święta Patrona Szkoły. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wystawy prac plastycznych we współpracy z Grupą „U nas” w ramach projektu „Wystawa prac plastycznych – <<Wesele>> w obrazie” w gminnej galerii.

Sześć wyjazdów studyjnych na wyższe uczelnie i cztery do Centrum Nauki „Kopernik”, które sfinansuje Unia Europejska, służy poszerzaniu horyzontów młodzieży.

Inicjatywność i przedsiębiorczość

Udział w projektach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych ma przynieść efekt długofalowy – wychować ucznia aktywnego, innowacyjnego, zmotywowanego do pracy i potrafiącego współpracować, a w przyszłości – takiego pracownika.

Kompetencje społeczne i obywatelskie

Wszystkie zajęcia mają wpływ na całościowy rozwój uczestników. Realizacja projektów, które są odpowiedzią na pasje uczniów, rozwiną ich. W pierwszym półroczu będą to na przykład: „Kosmiczna Noc w Puszczy”, „Dzień Promocji Zdrowia”, „Jak zorganizować i przeprowadzić Turniej Piłki Siatkowej?”.

Co zyskają nauczyciele?

Umiejętność uczenia się

Uczniowie przygotowują się do funkcjonowania na rynku pracy, który wymaga nieustannego dokształcania się, czyli uczenia się przez całe życie a nawet przebranżawiania, poprzez zdobywanie nie jednego, a kilku zawodów. Przyzwyczajeni do funkcjonowania w ciągle zmieniającej się rzeczywistości są nauczyciele, dla których reformy edukacji oznaczają nową podstawę programową i formułę egzaminów. Świadomi wagi wirtualnego świata, biorą udział w szkoleniach, które mają wzbogacić ich metody pracy, na przykład zachęcić do stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej. W ramach „Akademii Kompetencji” odbyło się pięciodniowe szkolenie, w czasie którego kadra „Tańskiego” doskonaliła możliwości urozmaicania lekcji – tworzenie quizów, sięganie do e-podręcznika, zadawanie prac domowych przez Internet przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego, tworzenie strony internetowej i scenariusza lekcji z interaktywnymi pokazami, aktywnej pracy w „chmurze obliczeniowej”.

Zysk Szkoły

Zysk uczniów i nauczycieli to intelektualny zysk Liceum. Skutkiem realizacji projektu „Akademia Kompetencji” będzie też korzyść materialna – doposażenie Szkoły w mobilne urządzenia, między innymi 24 dodatkowe laptopy z pakietami Office (dzięki czemu Liceum będzie miało mobilną pracownię komputerową), cztery tablice multimedialne, 32 piloty do szybkiej informacji zwrotnej, 24 kalkulatory, zbiory zadań i podręczniki,  kamerę cyfrową z wi fi i odbiornikiem GPS do zajęć w terenie oraz aparaty fotograficzne, nadajniki GPS, stację meteorologiczną z możliwością prezentacji prognozy pogody na stronie Szkoły, bogate wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i pomoce do fizyki.  Wszystko to sprawia, że „Tański” staje się wymarzonym miejscem na edukacyjnej mapie Polski, ośrodkiem innowacyjnej i nowoczesnej dydaktyki.

Anna Rogala